Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)

με άδεια καταλληλότητας βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362Β΄) και ΠΟΛ1135/26-10- 2005 (1592Β΄) εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/20 και το ΦΕΚ 85Β/24.01.2020, αποφασίστηκε η απόσυρση συγκεκριμένων τύπων/ μοντέλων ΦΗΜ από την ελληνική επικράτεια. 
Η προθεσμία απόσυρσης είναι μέχρι την 31-05-2020.

Για περισότερες πληροφορίες,

ανατρέξτε στην ΠΟΛ.1011/20 και στο ΦΕΚ 85Β/24.01.2020